Operational Excellence

Operational Excellence is een praktische aanpak om een excellent voortbrengingssysteem te ontwikkelen en te exploiteren. Voor industriële organisaties gaat het om het ontwikkelen en realiseren van een excellent productiesysteem en bijbehorende ondersteunende operationele organisatie; voor dienstverleners om een excellent dienstverleningssysteem.

Hoewel Operational Excellence oorspronkelijk werd gezien als een manier om standaard producten en diensten tegen de laagste kosten te leveren (of te streven naar de allerhoogste efficiëntie) (zie Treacy & Wiersema, 1995), is die opvatting inmiddels verbreed. De algemene consensus is nu dat het bij Operational Excellence gaat om het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van de juiste producten en diensten (waarmee de juiste klantwaarde wordt gerealiseerd) tegen de laagst mogelijke integrale kosten.

In het boek Operational Excellence nieuwe stijl (2007) omschreven we Operational Excellence (voor private ondernemingen) als ‘een praktische aanpak voor het ontwikkelen, realiseren en managen van een excellent voortbrengingssysteem met als doel het maximaliseren van de operationele winst’. Hiermee wilden we vooral aangeven dat Operational Excellence niet alleen gericht is op de kostenkant (verhogen van de doelmatigheid en efficiëntie), maar ook op de opbrengstenkant (verhogen van de doeltreffendheid en effectiviteit). Het gaat om ‘het optimaliseren en realiseren van een excellente bedrijfsvoering die steeds weer in staat is efficiënt én effectief producten en diensten te maken en te leveren waar klanten om vragen’.

Hoewel de klant en het leveren van klantwaarde centraal staan binnen Operational Excellence, gaat het niet altijd om een betalende klant. Ook het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van wettelijk vastgestelde taken valt hieronder. Hoewel voor publieke organisaties en non-profit organisaties de doelstelling ‘maximaliseren van de operationele winst’ niet zo evident is, zijn doelmatigheid én doeltreffendheid voor deze organisaties tegenwoordig wel degelijk belangrijke thema’s. Dus is Operational Excellence ook voor hen van belang: meer doen met minder mensen en middelen door slimmer werken!

De ideale configuratie van Operational Excellence verschilt per organisatie, maar kent altijd twee aspecten. Operational performance, de hardere kant van Operational Excellence, omvat het objectief vaststellen van het verbeterpotentieel en de verbeterrichting en vervolgens het optimaliseren van de operatie. Te denken valt aan het ontwerpen van excellente processen met bijvoorbeeld Lean en Six Sigma-technieken zoals value-stream mapping en root-cause analysis. De zachtere kant van Operational Excellence is vooral gericht op het creëren van een infrastructuur voor continuous operational improvement. Het daadwerkelijk invoeren en borgen van verbeteringen vereist namelijk draagvlak en vaak ook een gedragsverandering; zie onderstaande figuur.


Lees meer over operational excellence in het overzichts artikel Operational Excellence in perspectief (11697 downloads)

VanASSEN_Operational_VP_HROf bestel het boek Operational Excellence. Van industrie tot dienstverlening.

We moeten meer doen met minder mensen en minder middelen.” U hoort het overal. Operational Excellence is dus belangrijker dan ooit. Dit geldt zowel voor industriële organisaties als voor dienstverlenende organisaties in de profit- en non-profitsector. Operational Excellence gaat om het doelmatig én doeltreffend inrichten en managen van de organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten te realiseren. Hiervoor zijn vaak technieken zoals Lean en Six Sigma geschikt, maar soms ook Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren). Hoe bepaalt u nu wat wanneer werkt en wat niet? Hoe realiseert u de operationeel excellente organisatie

Dit boek is een vervolg op het boek Operational Excellence nieuwe stijl en gaat meer in op het toepassen van Operational Excellence in profit en non-profit dienstverlening. Het boek biedt onmisbare handvatten om Operational Excellence succesvol in te voeren in alle soorten organisaties. Het gaat in op de theorie en de technieken achter Operational Excellence, op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en Lean management en Six Sigma, maar biedt ook concrete voorbeelden en praktische modellen. Bovendien gaat het kort in op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en moderne ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren) wat tegenwoordig populair is in veel dienstverlenende organisaties (maar waar soms ook gekozen is voor Lean).