Doorlooptijdverkorting

Een excellente bedrijfsvoering wil zeggen dat de juiste producten en/of diensten worden geleverd vanuit een voortbrengingssysteem dat zodanig is ontworpen, bestuurd en georganiseerd dat de organisatie precies kan maken en leveren waar de markt om vraagt. In zo’n geoptimaliseerd voortbrengingssysteem is geen ruimte voor verspilling, alles is direct gericht op het creëren van waarde voor de klant. Bijvoorbeeld een lagere Total Cost of Ownership voor de klant of een blijvend positioneel voordeel ten opzichte van diens klanten. Snelheid, leverbetrouwbaarheid en het kunnen leveren van specifieke functies behoren dus ook tot klantwaarde. Bij een excellente bedrijfsvoering gaat het daarom niet alleen om steeds lagere kosten en hogere efficiëntie, maar ook om flexibiliteit en snelheid van bedrijfsprocessen om te anticiperen op veranderingen in de markt.

In de moderne benadering van Operational Excellence staat snelheid centraal en is doorlooptijdverkorting de ultieme prestatie-indicator. Kortere doorlooptijden betekent sneller waarde toevoegen aan producten en diensten, en deze sneller leveren aan de klant. Het is ook een middel om gelijktijdig aan meerdere andere prestatie-indicatoren te voldoen. Immers, de kwaliteit moet hoger zijn, omdat snelheid alleen bereikt kan worden als dingen direct goed gedaan worden. Daarbij zal de betrouwbaarheid van de bedrijfsmiddelen ook hoger (moeten) zijn. Met andere woorden, doorlooptijdverkorting impliceert hogere kwaliteit, hogere betrouwbaarheid en hogere flexibiliteit, en is het mechanisme bij uitstek om efficiëntie en productiviteit te verhogen. Dit wordt geïllustreerd met het sandcone-model van Ferdows & De Meijer (1990).

Dit sandcone-model stelt dat aan verschillende prestatie-indicatoren tegelijk kan worden voldaan, mits continu gewerkt wordt aan de kwaliteit van een bepaalde prestatie. De volgende stap is het verbeteren van de (proces)betrouwbaarheid. Beheersing op het gebied van kwaliteit (de juiste producten en services) en procesbetrouwbaarheid (op de juiste manier gemaakt) vormt weer de voorwaarde voor flexibiliteit (op het juiste moment). Efficiëntie oftewel blijvende kostenverlaging is het resultaat van cumulatieve verbetering in de prestatie-indicatoren kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Daarmee is doorlooptijdverkorting de ultieme prestatie-indicator voor bedrijven. Focussen op doorlooptijdverkorting dwingt namelijk kwaliteit en procesbetrouwbaarheid af; herstelwerkzaamheden en ongeplande storingen of stilstand in het proces leiden immers tot waste (verspilling). Reductie van verspilling, meer nauwkeurigheid en het vermijden van fouten zijn alle voorwaarden voor doorlooptijdverkorting. Als bedrijven daaraan voldoen, kunnen ze proactief inspelen op marktontwikkelingen. Voorspellingen worden accurater en de gevolgen van een verkeerde voorspelling kleiner. Doorlooptijdverkorting stelt echter wel eisen aan de organisatiestructuur en de primaire processen, de besturing, de organisatiestructuur en de informatievoorziening in het voortbrengingssysteem.

De tijdgebaseerde aanpak van Operational Excellence heeft bij diverse industriële en dienstverlenende organisaties geleid tot enorme verbeteringen en besparingen. In termen van een hogere operationele winst, kortere doorlooptijden, hogere productiviteit en hogere leverbetrouwbaarheid. Maar soms ook in minder tastbare aspecten zoals een transparantere taakverdeling (in termen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), heldere prestatie-indicatoren of een cultuur van continu verbeteren door middel van kwaliteitskringen en verbeterworkshops.

Lees verder in het artikel Operational Excellence verlangt continu verbeteren (1934 downloads) (INL in Logistiek 24 (4/5): 8-13, 2008).